Επίσημος συνεργάτης Coral Gas

Ποιότητα

Στόχος της CORAL A.E. είναι η παροχή αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της και παράλληλα συνάδουν με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Ως εκ τούτου, η CORAL A.E, πιστοποίησε, τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες ποιότητας που εφάρμοζε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Από τον Ιανουάριο του 2013, διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.). Η πιστοποίηση έχει τριετή διάρκεια ισχύος μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 και αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραλαβή, αποθήκευση, ανάμιξη, φόρτωση των Μέσων Μεταφοράς, μέχρι και την μεταφορά και παράδοση στους πελάτες για όλα τα προϊόντα Πετρελαιοειδών, Λιπαντικών & Χημικών.

Πιστοποιητικό Συστήματος για την Ποιότητα κατά ISO 9001:2008

Ασφάλεια

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αποτελεί στρατηγικό στόχο για την εταιρεία μας καθώς η προσπάθεια για επίτευξη ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και τους συνεργάτες μας, είναι συνεχής και συστηματική. Ως εκ τούτου, η CORAL A.E πιστοποιήθηκε όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθεί στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας, βάσει του προτύπου OHSAS 18001:2007 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.) τον Ιανουάριο του 2013. Η πιστοποίηση έχει τριετή ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 και αφορά την παραλαβή, αποθήκευση, ανάμιξη, φόρτωση των Μέσων Μεταφοράς αλλά και τη μεταφορά και παράδοση στους πελάτες για όλα τα προϊόντα Πετρελαιοειδών, Λιπαντικών & Χημικών.

Πιστοποιητικό Συστήματος για την Υγεία και την Ασφάλεια κατά OHSAS 18001:2007

Περιβάλλον

H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική παράμετρο του σχεδιασμού και εφαρμογής όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της CORAL Α.Ε. Ως εκ τούτου, είναι συνεχής η προσπάθεια της εταιρείας μας να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με το μικρότερο δυνατό κόστος για το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο οι διαδικασίες που ακολουθεί η Coral A.E. σε σχέση με το περιβάλλον πιστοποιήθηκαν βάσει του προτύπου ISO 14001:2004 από την Bureau Veritas Certification (BV Cert.).

Η πιστοποίηση ξεκίνησε τον Ιανουάριου του 2013 έχοντας τριετή διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 και αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα από την παραλαβή, αποθήκευση, ανάμιξη, φόρτωση των Μέσων Μεταφοράς, μέχρι και τη μεταφορά και παράδοση στους Πελάτες, για όλα τα Προϊόντα Πετρελαιοειδών, Λιπαντικών & Χημικών.

Πιστοποιητικό Συστήματος για τo Περιβάλλον κατά ISO 14001:2004